giovedì 22 giugno 2017

ATTACCAMI di Armando Carruba

Attaccami cc''n filu, 'o ventu
ca joca cco'  cori.
Sparigghia 'i capiddi
niuri comu a notti
e vasami 'na vota sula.
e nautra vota, e nautra vota.
Nun ti nni jiri 'ntè me' riordi
resta cca',  ccu mia
oi e dumani.
Attaccami 'o filu dda tò vita
e fammi sunnari. 

Armando Carruba

MARI di Salvatore Guggino


Un bella poesia del mai dimenticato dott. Salvatore Guggino che ha partecipato alla Rassegna 'A TERRA MIA la voce dell'attore Armando Carruba.

mercoledì 21 giugno 2017

'A FUNTANA 'E PAPIRI di Armando Carruba


Jttavumu pani duru
'e pisci dda' funtana
ccu l'acqua ca vugghieva
di mussa ca circavunu
na muddica ppi natari.
'U picciriddu satava cuntentu
'i palummi abbulavunu
la papira quacquariava,
'nu vecchiu assittatu
vinneva calia e simenza...
e 'u suli rirennu
pittava 'u celu
e salutava 'u jornu

Armando Carruba

SICILIANANDO

C'era 'na signurina ca vuleva fatta 'na scarpina
Comu? Cu lu taccu curtu o cu u curtu taccu?
E s'un m'a fà cu lu taccu curtu o cu lu curtu taccu
c'inchiappu sola, chiatteddi e taccu

martedì 20 giugno 2017

CUNTINTIZZA - armando carruba -

CUNTINTIZZA

'A cuntintizza è 'n nenti,
'n ciusciuni 'i ventu
leggiu e cauru...
ca ti tucculìa 'ntà l'arma,
quannu l'ha persa.
Havi l'occhi dill'amuri
'a carizza 'i 'na notti
c'annaca i to' pinzeri.
Cuntintizza nun si vidi
ma c'è, quannu c'è,
lassannu 'u postu
o' ciatu ill'arma,
ppi cantari cco' cori
'na paggina 'i vita
ca tu m'arrialasti

Armando Carruba

PANI CUNZATU - armando carruba -


PANI CUNZATU
Ppi l'amici siciliani, simenza 'ntò munnu, ppi nun scurdari 'u piaciri di mangiarisi 'u pani cunzatu, eccu 'na ricetta sbriciula sbriciula (poi ognunu è libbiru di mittiricci chiddu ca voli)
Ma non ti scurdari ca... SI VO' MANCIARI FORTI E SANU, MANCIA PANI SI' MA SICILIANU!
'Ngridienti ppi 4 amici:
* 1 kg di pani (e facemu un chilu e mezzu basta ca c'è a paci)
* pumadori maturi e citrigni
* furmaggiu a piaciri
* na para d'acciughi salati
* ogghiu illibbatu ma raccumannu
* sali, rjinu, pipi (o peperoncino)
'U pani a 'ssiri cauru cauru, megghiu si è di granu duru e chiddu 'i casa, Tagghiatilu a mità in sensu orizzuntali, faciti da tutti due i parti cco' cuteddu solchi 'ntà muddica e mittitici ogghiu e sali. Chista è 'a basi ora si ponu mettiri l'autri cosi, secunnu gustu: i pumadori, furmaggiu picurinu, l'acciughi salati, 'u rjinu, 'u pipi etc. Mittiti i ddu mezzi una supra all'autra e scacciatili bonu bonu accussì tuttu l'ogghiu si sciogghi 'ntò pani. Tagghiati a pezzi e... cu c'arriva arriva ah (?)
PANE CONDITO
Per gli amici siciliani sparsi un po' per il mondo, come semenza d'amore, per non dimenticare il piacere di mangiare 'u pani cunzatu (pane condito) ecco una ricetta - ognuno può mettere delle varianti naturalmente.
Si vo' mangiare forti e sanu, mangia pani sì ... ma sicilianu
Ingredienti per 4/5 persone
kg 1 di pane (e facemu un chilu e mezzu vah!), pomodori maturi e sodi, formaggio a piacere, alcune acciughe salate, olio, sale, origano, pepe (o peperoncino).
Occorre procurarsi del buon pane caldo, meglio se di grano duro e casereccio. Tagliarlo a metà nel senso orizzontale, fare su entrambe le parti dei profondi solchi con il coltello e condire con abbondante olio e un po' di sale. Questa è la base alla quale sipossono aggiungere altri ingredienti, secondo il proprio gusto e la propria fantasia: pezzetti di pomodori maturi, di formaggio, di acciughe salate, nonchè origano, pepe o peperoncino. Mettere le due metà l'una sull'altra e schiacciarle forte in modo che l'olio penetri in tutto il pane, poi tagliare a pezzettoni e servire.
Ju ci sugnu sempri ah?

lunedì 19 giugno 2017

SICILIANANDO armando carruba

CU' JOCA CCA' JATTA NESCI 'RATTATU
Chi gioca col gatto esce graffiato

LA JATTA MI TALIA E LU SURCI MI PILIA
Cercare il pelo nell'uovo onde contrariarsi a vicenda, per litigare


SBROGGHILINGUA



Bicchireddu miu benignu
sì di vitru, nun sì di lignu
comu un santu t'aduru
nun ti lassu si nun ti sculu

domenica 18 giugno 2017

CUI NUN E' GILUSU, NUN E' AMANTI di Paolo Catania



Si ricanusci l'amari turmenti,
chi pati cui in amuri stà custanti,
pirchì di lu tò erruri nun ti penti,
e lassa li pinzeri strauganti?
Poichi d'afflitti cori autru nun senti,
chi diri sempri cù suspiri e chianti,
cui n'hà pruuatu amuri, nun sà nenti,
e cui nun è gilusu, nun è manti.

CHI NON E' GELOSO NON E' AMANTE - Se riconosci gli amari tormenti che soffre chi in amore sta costante, perchè del tuo errore non ti penti e lasci ogni pensiero stravagante? Poichè da ogni afflitto tu non senti che dire sempre con sospiri e pianti che chi non prova amore non sa niente, e chi non è geloso non è amante

LUI & LEI in due battute - Armando Carruba -






LUI - Amuri miu, è vero... ca è veru, ca sugnu 'u primu omu ca dormi ccu tia?
LEI - A diri 'u veru... se ti metti a dormiri... è vero!

TIRITERA - popolare -




TIRITERA
E 'ntrì, e 'ntrì, e 'ntrì,
un sanaru e du' tarì;
du' tarì cull'ali janchi,
sceccu e patruni sunu stanchi;
hannu purtatu 'na fica e 'na nuci:
nni facemu 'a ucca duci;
hannu purtatu un paru di corna
raccamati di 'na donna.
'A donna javi setti biddizzi,
ti 'ncatina chi so' trizzi,
ti 'mbriaca senza vinu,
non ci po' patri parrinu.
Patri parrinu dici la missa,
si la senti la batissa.
Matri batissa 'nfurna e sfurna
di chi scura a quannu agghiorna;
poi veni 'u saristanu
e cci resta 'a corda a manu.
Saristanu, saristaneddu,
senza corda è vicchiareddu;
senza corda non sunau
e 'a varba si pilau.
(POPOLARE)

CUNTU SICILIANU

'U JABBU 'CCOGGHI
- 'U jabbu 'ccogghi e 'a jastima no! - diceva un poviru viddanu 'o cunfissuri chi 'u strapazzava pirchì santiava 'o spissu.
- Pi ogni jastina, mastru Lunardu, un patrinnostru e 'na lira 'a ghiesa.
E 'u patri cunfissuri già cuntava i liri ca mastru Lunardu cci avissi purtatu... "Cà 'a jastima cci 'ccogghi, sì!... Autru cchi no!... cci 'ccogghi 'nta sacchetta!::: Videmu quannu torna a cunfissarisi!?...
Ma a duminica seguenti mastru Lunardu nun cumparìu. 'U parrinu chi diceva 'a missa si vutava ppi diri "Dòmini sabiscu" e mastru Lunardu nun cumpareva... "'A jastima 'ccogghi!.." pinsò "cci 'ccogghi a mastru Lunardu ... cu' sa quanti pezzi a lira a lira!..."
E mastru Lunardu nun cumpariu.
"Domini sabiscu" diceva 'o spissu 'u parrinu vutànnusi a taliari... ma visti ca tutti i divoti érunu cchi corna!?...
- Gesù, Gesù... tutti 'sti corna i me' parrucchiani?... Màncunu sulu chiddi di mastru Lunardu!...
"Dòmini sabiscu" si vutava a diri; e sempri corna, corna, corna... "Tutti cchi corna i me' divoti 'sta jurnata?!..."
Quannu ivu ppi nésciri dda' ghiesa, 'u parrinu si 'ntisi 'n testa un gran paru 'i corna (puru iddu!) cchiù longhi di chiddi dde' so' divoti.
"E d'unni avvinni chistu?... d'unni fu?... si dumannava, tuccannusi a frunti... 'a testa i latu a latu.
'Ntò mentri, girava dda' canonica mastru Lunardu e, vidennu 'u parrinu chi si tuccava 'a frunti tuttu cunfunnutu, si vutò e ci dissi:
- Patri parrinu... 'u jabbu 'ccogghi e 'a jastima no!

INSALATA DI POLPO - armando carruba -




'nsalàta di pùrpi (insalata di polipi)

Ingredienti (per 4 persone)
* 2 polipi medio grandi
* olio d'oliva
* succo di 4-5 limoni
* 1 mazzetto di prezzemolo
* sale e pepe



Dopo aver pulito e lavato i polipi immergeteli nell'acqua bollente per 30/40 minuti. Scolateli, tagliateli a pezzettini e conditeli con l'olio d'oliva, il succo di limone, il sale, il pepe ed il prezzemolo tritato finemente.
Servire freddo

SCIOGLILINGUA popolari

'MPADDOCCHIALINGUA
'A signura di Catrocculi mannà a Napuli pi vrocculi
Forsi a Catrocculi nun ci nn'erunu vrocculi?
C''a signura di Catrocculi
mannà a Napuli pi vrocculi?
Si a Catrocculi c'eranu vrocculi
'a signura di Catrocculi
nun mannava a Napuli pi vrocculi.

sabato 17 giugno 2017

SITI D'AMURI di Armando Carruba -



'A luna stasira
nun si voli curcari
splinnennu 'nto celu
taliannu lu mari
parra d'amuri
a ccu voli ascutari
Veni ccu mia
a taliari 'a luna
ca forsi stasira
ni porta furtuna
Veni ccu mia
facciuzza bedda
di 'sta vanedda
a me' luna ssì tu

armando carruba

SETE D'AMORE - La luna questa sera/ non vuole andare a dormire/ splendendo in cielo/ guardando il mare/ parla d'amore/ a chi vuole ascoltare/ Vieni con me/ a guardare la luna/ che forse questa sera/ ci porterà fortuna/ Vieni con me / mio bel visino/ di questo cortile/ tu sei la mia luna.

CANZUNEDDI - popolare -


Me' nanna mi mannò accattari (1) l'ogghiu
ppi strata cci persi lu stuppagghiu
ora ma tagghiu ...ora ma tagghiu
e cciù mettu ppi stuppagghiu.

Mia nonna mi mandò a comprare l'olio
per strada ho perso il tappo di sughero
ora me la taglio, ora me la taglio
e lo uso per tappo di sughero.

SICILIANANDO - Armando Carruba -

Cavaddu chi curri nun pò jiri manciannu
Significa che due cose contemporaneamente non si possono fare

venerdì 16 giugno 2017

E PPI PURTARI 'NSINGULA - anonimo -

E PPI PUTTARI 'NSINGULA )per portarti il particolare)

Questa è 'A PLAYA di Siracusa oggi, negli anni cinquanta era la spiaggia del popolino siracusano (sarà dedicato un post a questo luogo che, bene o male, rappresenta un pezzo di storia siracusana).
Gli ingenui versi, in dialetto "italianizzato" per sembrare più "'struitu" alla bella, sono improntati per risvegliare quei sentimenti amorosi che in lei stanno appassendo.

... E PPI PUTTARI 'NSINGULA
Nun t'arrivoddi quann'erumu zziti
e passiggiàvomo di sotto al balcone,
facèvamo all'amore ammoccione ammocione
di tua mamma e di tuo papà.
...e ppi puttari 'nsingula era una notte di luna
e per nostra fortuna nessuno ci sconzò!
Nun t'arrivoddi dda sera alla Marina
eri vestita d'un dolce soprabbito
avevi una vesta di rosa spràvvido
eri aligante al pari di a me
...e ppi puttari 'nsingula mentre la banna sonava,
la prima littra ti rava ammucciuni ra mamà!
Nun t'arrivoddi quel giorno alla Pilàia
mentre natàvomo lontano lontano,
ti venni a 'ntrasatta, ti presi la mano
e n'affunnammo insemmola con te!
...e ppi puttari 'nsingula mentre ca stavomo natanno
ni stavomo annianno insemmola con te!

giovedì 15 giugno 2017

PENSIERINO DELLA SERA - armando carruba -



A volte basta un attimo per scordare una vita, ma a volte non basta una vita per scordare un attimo . . .

SICILIANANDO

Petra dispizzata, cantunera di muru
Pietra disprezzata (diventa) pietra angolare
Significa di non guardare mai all'apparenze. Una cosa (o una persona) non considerata, può diventare importante.

mercoledì 14 giugno 2017

RICORDI di Armando Carruba

RICORDI

A volte,
ricordo i pazzi incontri...
Noi due, come alberi
d'inverno;
liberi delle nostre foglie
che cadevano...
le mie sulla seggiola
in cucina...
le tue, giacevano a riccio
sul letto.
Ed eravamo noi,
alberi nudi,
più belli del sole,
a danzare l'inno
di quell'amore
che fu nostro e solo nostro.
Guardo un gabbiano
libero in cielo
che disegna un cerchio
nel suo volare...
Come stai amore mio?

Armando Carruba (5 maggio 2015)

      

PINZERI di Armando Carruba

PINZERI

Lu tempu
si zittìu dda' sira
'nto me' cori.
Tutta 'na vita,
passu dopu passu,
pp'accucchiari
muddichi d'amuri.
'N pani granni
fattu 'n casa
'mpastatu ca surura
'i me' patri,
chinu d'amuri, 'i me' matri
e dde' me' soru:
ciauru 'u famigghia.
Lu cori si zittìu dda' sira
comu...
ppi me' frati, me' matri, me' patri.
E sugnu ancora cca'
comu tannu;
quannu tu 'a suruzza
mi dicisti:
Nun chianciri 'o frati,
'n omu nun chianci,
'u duluri è 'nto cori.
Ragiuni avevutu
'u duluri è 'nto cori.
E talìu 'u mari, 'u celu,
li casi vecchi ddo' molu S. Antoniu
sunnannu...
chiddu ca nun c'è cchiù.

Armando Carruba







PALUMMI 'I MARI di Armando Carruba

PALUMMI ‘I MARI

Comu ddu palummi 'i mari
nni vasammu
'o molu San Antoniu
e 'u celu rireva
a punta dde' casi vecchi.

Nui 'mbriachi d'amuri,
ammucciati
darreri 'e vaguna .
sunnavumu 'u paradisu
e 'u cori batteva

Unni ssì palummedda mia,
duci sonnu
ddi la me' picciuttanza
favula scritta cco' cori
'ntà ddu munnu d'amuri

Fineru 'i tempi 'i 'na vota
quannu 'i vasuna erunu vasuna
e parravunu d'amuri.
Palummi  semu tutti
'ntà 'stu mari dda' vita.

Armando Carruba (3/6/2015)

GABBIANI - Come due gabbiani/ ci siamo baciati/ al molo S. Antonio/ e il cielo rideva/ sopra le vecchie case/ Noi, ubriachi d'amore/ nascosti/ dietro i vagoni/ sognavamo il paradiso/ e il cuore batteva/ Dove sei gabbianella mia/ dolce sogno/ della mia fanciullezza/ favola scritta col cuore/ in quel mondo d'amore/ Son finiti i tempi di una volta/ quando i baci erano baci/ e parlavano d'amore/ Gabbiani siamo tutti/ in questo mare della vita.


         

SIRA di Armando Carruba


Mentri respiru amuri,
tra 'u ciuciuliari ddo' mari
e martiddiari di cori,
si va pittannu
'u celu.

Mentri accarizzu
riordi 'i jurnata
aspettu cuntentu
ca veni ccu mia

Mentri ccu ducizza
ballanu l'unni
'o calari dda' sira
penzu a Tia...


Armando Carruba

AH AMURI AMURI di Armando Carruba

AH AMURI AMURI

Amuri miu 'stu me' pinzari
mi fa stari propriu mali, mali.

Di jornu non manciu penzu a tia
ca ssì 'u ciatu dda' vita mia;

ti penzu e non manciu la sira
e lu cori è 'na mitragliera

la notti lu sonnu non mi veni
c'haju fami oggi cchiù d'ajeri

Armando Carruba


AMURI MIU di Armando Carruba


AMURI MIU

'Nta 'stu jocu
d'amuri...
ju mi nni staju mutu
'u veru amuri
non havi bisognu
'i paroli;
trasi 'ntò cori
di ccù sapi ascutari
e tu, 'n jornu
forsi...
'u lassi trasiri
     

Armando Carruba

VECCHIU di Armando Carruba

VECCHIU

Vecchiu ca talìi 'a vita senza 'nvidia
e camini arreri comu 'u curdaru
arricogghi 'u scantu d''n dumani

Ti riordi picciriddu,
carusu, omu filici e 'nnamuratu
maritu, e oggi sulu.

Ma è 'a vita ca ti pigghia 'a manu
e ti porta luntanu
nun ssì sulu

Riordi, passiuni, duluri, amuri
pinzeri dde' to' jorna
e ppi tutti 'a vita cuntinua

'U celu, 'u nostru celu azzurru
ca da' lustru 'a matinata
pigghialu e mettilu 'n sacchetta

Campa tranquillu vecchiu.

Armando Carruba (29.5.2025)


VENTU 'I MARI di Armando Carruba


Dimmillu chi è
'stu ventu
ca veni ddo' mari
rruzzuliannu riordi
addurmisciuti

E' 'a vuci
ddo' tempu passatu
ca ciciulìa
paroli d'amuri
purtati a ribba

E' 'n cantu 'i spiranza
'na prjiera...
ca 'u ventu 'rricogghi
e comu 'n picciriddu
'i porta ccà e ddà


Armando Carruba

PICCIUTTANZA di Armando Carruba


PICCIUTTANZA


Chi è 'a picciuttanza?
na picca 'i stagiuni 'nt'acchianata,
una dopu l'autra,
sutta 'n celu
ca ssi nni futti.
Appoi,
accumincia 'a scinnuta
e sulu quannu ssì 'o funnu
t'adduni ca 'a strata finìu.


Armando Carruba      

COMPARE 'A SPAZZATURA A SARAUSA ... armando carruba



E COMPARI
- Compare, ma vi pare giusto quest'altro arrivo della bolletta spazzatura?
- Inveci di fare arrivare queste bollette, perchè non fanno arrivare i sacchetti neri che distribuivano una volta?
- Figuratevi che ogni famiglia siracusana ne consuma due e tre al giorno!
- Che in mancanza dei sacchetti neri - che non danno dai tempi dei canonici di ligno - sono le buste di plastica del supermercato che paghiamo 0,05 euro cadauna
- corrispondente a £ di na vota 96,8
- quindi è pacifico e matematico che oltre la bolletta, già per se stessa cara...
- Ogni famiglia consuma mediamente £ 96,8 ossia 0,05 euro al giorno per 1 sacchetto di plastica
- che moltiplicati per 30 giorni, cioè un mese. . .
- fanno £ 2904 ossia euro 1,5
- che in un anno fanno: euro 18,25 corrispondenti a lire 35.354
- E se è vero come è vero che tutti i siracusani siamo all'incirca 120.000...
- divisi per 4, quanto mediamente è il nucleo familiare
- vengono 30.000 famiglie
- che moltiplicate per quei 18,25 euro ...
- Vengono 547.500 euro!!!
- equivalenti a UN MILIARDO E SESSANTA MILIONI !!!
- Che le famiglie siracusane consumano in un anno per comprare sacchetti al supermercato
- Per utilizzarli come sacchetti di spazzatura che una volta erano forniti dalla Ditta appaltatrice della spazzatura e che da tempo non si vedono più!
- Negli anni '50 a Siracusa, gli spazzini quando si chiamavano spazzini, la ritiravano a domicilio!
- e quello sì che era un servizio, poi gli spazzini negli anni sessanta si chiamaro netturbini
- e la spazzatura la dovettimo portare sotto il portone
- ora che si chiamano operatori ecologici, la spazzatura ce la fanno portare nei cassonetti situati in mezzo alle strade
- e siccome questi cassonetti hanno le ruote
- con la spazzatura siamo sempre in mezzo a una strada
- Comunque compare, speriamo che questi spazzini, pardon netturbini...
- operatori ecologici compare coperatori ecologici
- Giusto operatori ecologici, non cambiano più nome
- Manzinò finisce che la spazzatura ce la fanno portare a destinazione
- e per giunta ci faranno pagare fior di milioni !
- per non parlare della DIFFERENZIATA che ci vogliono tre o quattro sacchetti al giorno
- compare ne parliamo domani che mi vado a fare l'ignezioni
- auguri compare auguri !

CUCINA SICILIANA - Armando Carruba -

CUCINA SICILIANA
A me piace tanto il limone! Lo metto in tutti i posti anche quando per gli altri non ci sta. E' bello prendere dall'albero un limone bello grosso, sbucciarlo, fare quattro porzioni e tu ti fai in quattro mangiandole ad una ad una, Ecco una ricetta con i limoni ... a chi piace:
ZUPPA FREDDA DI LIMONI (o cedri)
Ingredienti per 4 persone:
* 4 limoni (grossi)
* olio extravergine d'oliva
* pane casereccio raffermo
* sale e pepe
Lavate i limoni; sbucciateli e tagliateli a pezzetti. Distribuiteli nei piatti fondi e conditeli con sale e pepe. Aggiungete acqua fredda fino a coprire; irrorate ogni porzione con un cucchiaio d'olio e servite acconpagnando con cubetti di pane raffermo.

SICILIANANDO - Armando Carruba -



Essiri 'ntà paci di l'ancili
Essere nella pace degli angeli
Essersi (finalmente... era ura!) liberati di un pensiero i di una persona rompi scatole e godersi la meritata serenità

martedì 13 giugno 2017

PENSIERINO DELLA SERA - armando carruba -


                      Non importa se non riesci a parlare, a me basta ascoltare un tuo silenzio.

SICILIANANDO



SICILIANANDO
Biatu d'aceddu ca fa 'u nidu 'o so' paisi
Beato quell'uccello che fa il nido al suo paese
Stato di beatitudine negato agli emigranti

CUCINA SICILIANA - RICCI DI MARE - armando carruba



RICCI DI MARE
Ingredienti per 4 persone:
* 40 ricci di mare
* 2 limoni
* fette di pane
Tagliate i ricci con le apposite forbici oppure, facendo molta attenzione, con delle comuni forbici di metallo con cui separerete le due calotte. Eliminate quella vuota e ripulite da eventuali spine l'altra. I ricci possono essere consumati, prelevando le uova con un cucchiaino, oppure asportandole con un pezzo di pane. Nell'uno o nell'altro caso, se gradite, possono essere prima aggiunte alcune gocce di succo di limone.