martedì 29 novembre 2016

CHI DULURI ! di Armando CarrubaCHI DULURI

'Na notti 'i duluri 'i panza
vulennu svariari ppi cuscenza
ca curcatu nun nni puteva cchiù,
mi misi a taliari 'a tivù!
Giriannu cu lu telecumannu
ca nun si firmava 'n mumentu,
ti jvu propriu a pizzicari,
una ca si faceva taliari!
Era nura, cioé senza vistina,
e si lamintava la mischina,
vuleva 'na tilifunata
ddu' euru e menzu 'a chiamata.
Chi era pazza 'a signurina?
o 'mbriaca 'i prima matina?
Ju macari ca mi sentu mali,
a nuddu vaju a 'ncuitari,
mu tegnu ppi mia 'u duluri
casu mai... chiamu 'u dutturi!

Armando Carruba

CENTONA - LA 'NCAGNA di Nino Martoglio - voce Armando Carruba

LA 'NCAGNA

- Rusidda, si' un sciuriddu graziusu,
pri tia facissi cosi di 'nfuddiri,
ma hai 'ddu bruttu viziu strudusu
ca ti piaci farimi suffriri!...

Ju parru e tu t'affacci? 'Assalu chiusu,
'ssu barcuneddu!... - No, lu vogghiu apriri!...
- Serviti, sgarbatazza!... - Sí, Scattusu!...
Non mi dicisti ca ti nn'àvi a jri?...

Già!... Mi nni vaju... lassimi passari!
- E cu' ti teni?...! Si ti nni vo' jri!...
- Ti salutu... - Bongiornu... Ma... - Chi fu?

- Nenti mi dici? - Chi ti pozzu diri?
- Prima ca parti non mi vo' vasari?...
- Sì, sciatu beddu!... Ma non partu chiù!

Nino Martoglio

Note. -'Ncagna (musata, broncio, cruccio) - Sciuriddu (fiorellino) - 'Nfuddiri (venir folle, impazzire) -
Strudusu (che fa struggere, dispettoso) - Parru (parlo) - 'Assalu o: làssulu (lascialo)- Jri (andare) -
Barcuneddu (balconcino) - Scattusu (dispettosaccio) - Vasari (baciare) - Sciato (sospiro).

CENTONA ('A 'nzinga) di Nino Martoglio - voce Armando Carruba

'A'NSINGA

- Gna' Sara, unn'è Affina? - Sta lavannu.
- Cc'ha' a fari, assai? - Pirchissu, sta vinennu.
- Scusati, chi ci fa, siddu dimannu?
- 'A genti parra assai, 'u sta' sintennu?

- E bonu, bonu, comu sta facennu!
Ccu 'n'autru 'anticchia mi stati mangiannu!
Chiamàtila, vi dicu, ca, ammattennu,
si 'a genti parra, nni servi pri bannu.

- Vih, l'anidduzzu?... Chi è, d'oru finu?
- Chi mi pigghiastru, pri quarche viddanu?...
- Tina?... Vih, 'a catinetta ccu 'adurinu?...

Tina!!.. 'U sintisti di livari manu?
- Staju vinennu, botta di vilenu!...
- Nesci tri seggi, nn'assittamu 'nchianu!

Nino Martoglio

Note.- 'A 'nsinga (il segno: qui è detto nel senso di caparra, dono di fidanzamento) - Gna'
(abbreviativo di signora. In Sicilia, però, si dà soltanto alle donne del popolo basso) - Pirchissu (per
questo) - Siddu (se) - 'Anticchia (un tantino) - Ammattennu (imbattendo, caso mai) - Bannu
(bando, pubblicazione) - Aniddùzzu (anellino) - Pigghiastru (idiotismo: pigliaste) - Viddanu
(contadino) - Adurinu (adorino, portaricordi) - Staju (sto) - Vinennu (venendo) - Botta di vilenu
(colpo di veleno, imprecazione d'uso alla quale non si annette importanza, nè significato d'ingiuria)
- Nesci (metti fuori) - Seggi (sedie) - Assittamu (sediamo) - 'Nchianu (fuori di casa, all'aperto

CENTONA (Lu Fonografu) di Nino Martoglio - voce Armando Carruba

LU FONOGRAFU
Sonetti berneschi
dialoghi nelle parlate catanese e palermitana

LU FONOGRAFU

- Vardàti chi c'è cca, mancu a li cani,
chi fera c'hannu fattu, chi baccanu,
'sti quattru sartabanchi e ciarlatani,
mancu li scippadenti di lu chianu!

Nni 'ntisiru sbintari, 'i 'Miricani!
Si li sintìti, pari ca 'nvintanu
l'ordignu ca di l'acqua forma pani!
Eh!... Poviru Guvernu 'Talianu!

Vurrìa sapiri, poi, ccu quali facci
dìciunu ch'è 'nvinzioni!... quattru tavuli,
ccu tri stiracallonga e cincu tacci

'Mmalidittu cu' è ca li rizzetta!...
"'Nvinzioni!... Cosi 'ranni!... I u frisoficu!"
E poi chi è?... 'Na spia a machinetta!

Nino Martoglio

Note. - Vardàti (guardate) - Fera (fiera) - Scippadenti (cavadenti) - Lu chianu (la piazza) - Sbintari
(sventare, prendere in giro, per il bavero) - 'Miricani (americani) - 'Nvintanu (inventarono) - Ccu
quali facci (con quale coraggio) - Stiracallonga (stira che allunga: elastici) - Tacci (bullette) - Cu' è
ca li rizzetta (chi è che li ricetta, che li ricovera).

CENTONA di Nino Martoglio - voce: Armando Carruba'A TIRATA
('ntra la sciara Curìa e la Vutti di l'acqua)

- Pudduzzu, sutta, pigghiati 'a paranza!...
- Cca sugnu, tira!... 'U corpu all'angilina
mi fai, di primu acchittu? Accura 'a panza!
- Bonu, chi si' fucusu!... Troppu fina

niscìu; nun fici nenti... Tè cca, scanza
'sta botta, si t'abbasta l'armu - (Ahi!...) China
ti parsi? - Comu l'ova! - Troppu manza
fu, Turi!... - No, fu vera malantrina!

- Ti dicu ca fu manza! - S'è 'nzunzata
di sangu, 'a tàccia, chi ti l'ha' a fricari
'nt'o' mussu? - A cui? a tia, macari a tia!...

- Ti pari ca ci mettu muddicata
a falla cc' 'u cuteddu ? - Tu?... Macari
Diu!... - Tiriti, mannaja 'a vicaria!

Nino Martoglio

Note. - Sciara Curìa (famoso locale deserto, di lava vergine - sciara - dalla parte N. O. della città) -
Paranza (finto coltello, consistente, in un pezzo di legno, lungo per lo più trenta centimetri,
all'estremità del quale è solidamente legato un chiodo da scarpe - taccia. - Con esso si fan le prove
di scherma al coltello, e la taccia serve per far notare le punture sul corpo del toccato, dato che
questi non le accusi) - Sugnu (sono) - Corpu all'angilina (specie di inquartata al coltello con colpo
che cade dall'alto) - Niscìu (è uscita) - China (piena: nel gergo: soda) - Manza (debole) -
Malantrina (nel gergo: coi fiocchi) - 'Nzunzata (tinta, imbrattata) - Mettiri muddicata (nel gergo:
metter tempo, in mezzo).

'N-SILENZIU SI L'AGGHIUTTI di Piero Carbone

'N-SILENZIU SI L'AGGHIUTTI


Mamma, li turchi
su junti a la marina,
cantava anticamenti
la canzuna.

Scinnivanu ccu armi
e scimitarri.
Sbarcavanu arraggiati
comu cani.

Ora arrivanu di notti
a l’ammucciuni,
ammunziddrati
n-capu li varcuna.

Parinu lapi, lapi
appizzati
a na vrisca di feli
ncatinati.

L’acqua l’annaculìa.
Mancianu luna.
Chinu lu cori
ma muorti di fami.

A Puortu Palu c’è cu và,
cu và a Pachinu,
a Lampedusa, o puru
cchiù luntanu.

Nuddru li vidi,
nuddru li scummatti,
pirchì lu mari n-silenziu
si l’aggliutti.

Piero Carbone


Mamma, li turchi/son giunti alla marina,/ cantava
anticamente/la canzone./ Scendevano con armi/e
scimitarre./ Sbarcavano arrabbiati/ come
cani./Ora arrivano di notte/ di nascosto,/
ammassati/ sopra i barconi./ Sembrano api, api/
attaccate/ a un favo di miele/ incatenate./
L’acqua li dondola./ Mangiano luna./ Pieno il
cuore/ma morti di fame./A Porto Palo c’è chi
va,/chi va a Pachino,/a Lampedusa, oppure/ più
lontano./Nessuno li vede,/ nessuno li cerca,/
perché in silenzio/il mare se li inghiotte.

AMURI MIU di Armando Carruba

AMURI MIU

'Ntà 'stu jocu
d'amuri...
ju mi nni staju muu.
'U veru amuri
nun havi bisognu
'i paroli;
trasi 'ntò cori
di ccù sapi ascutari,
e tu, 'n jornu,
forsi...
'u lassi trasiri

Armando Carruba

DETTO SICILIANO - Armando Carruba -

La matinata fa la jurnata.
 La mattina fa la giornata.

 Alzarsi di buon mattino permette di adempiere a tante cose; completa il quadro del nostro programma e lascia serenità...

CENTONA di Nino Martoglio voce Armando Carruba

'A TISTIMUNIANZA
Dramma in otto sonetti, nella parlata catanese
I.

- 'Ccillenza, ora cci dicu: - 'Dda matina
mi truvàva a passari agghìri ddani,
quannu 'ntisi 'na vuci sularina,
e doppu un 'fui-fui di cristiani.

M'avvicinai e vitti a 'na vintina,
e forsi chiù, di mastri e di viddani,
attàgghiu 'u puzzu 'i Santa Catarina,
unn'è a carrittaria di Facci 'i cani.

Vosi appuràri e a Minicu Cipudda,
chiddu ca 'u sannu sèntiri lu Chiuzzu,
cci addimannai : - Chi è, tutta 'sta fudda?

Dici: - Casànza c' 'a tradìu Niluzzu
Sautampizzu, 'a figghia 'i donna Tudda,
stanotti, s'ha jttatu dintra 'u puzzu!

Note. - 'Ccillenza (eccellenza. - L'interlocutore è un marinajo che è stato l'eroe del dramma e,
interrogato dal presidente delle Assisi fa la sua deposizione) - Cci dicu (le dirò) - Agghìri ddani
(verso quel sito) - 'Na vuci sularina (una voce alta nel silenzio) - Fui-fui (fuggi fuggi) - Vitti (vidi) -
Mastri (maestri) - Viddani (contadini) - Attàgghiu (accanto) - Unn'è (dove trovasi) - Facci 'i cani
(faccia da cane - soprannome del fondacaio) - 'U sannu sèntiri (lo indicano col nome di) - Fudda
(folla) - Casànza (a causa, per motivo) - C' 'a tradíu (che la tradì, l'abbandonò) - Niluzzu
(diminuitivo di Emanuele) - Sautampizzu (Soprannome del medesimo) - Tudda (diminuitivo di
Agata) - S'ha jttatu (s'è gittata).

II.

'A matri, svinturata, era 'mpazzuta;
s'avia scippàtu, spènziri, capiddi,
pinnenti, aricchi, facci e 'mmenzu a chiddi
chiantàva pugna comu 'na sbannuta!

Ogni tantu, vidennu carusiddi,
'i tastïava tutti, muta muta,
po' jttava 'na schìgghia, accussì acuta
ca si puteva sèntiri d' 'i stiddi;

- 'Nfami, cu quali cori la 'ngannasti!? -
Diceva: - Figghia!... unni si', sciatuzzu
di l'arma mia; com'è ca mi lassasti!? -

'N'aveva abbèntu, nun truvava carma,
si vuleva jttari dintra 'u puzzu
macari idda... nni scippava l'arma!...

Note. - 'A matri (la madre) - Impazzuta (impazzita) - Scippàtu (da scippari: svellere, strappare con
violenza, stracciare) - Spènziri (sorta di vestimento con maniche, che cuopre il busto) - Pinnenti
(orecchini) - Chiddi (quelli) - Chiantava (menava) - Sbannuta (sbandita, che è in bando; dicesi
comunemente anche dei forsennati) - Carusiddi (ragazzine) - 'I tastïàva (le tastava, le palpeggiava)
- Jttava 'na schigghia (lanciava un grido) - Stiddi (stelle) - Sciatuzzu di l'arma mia (sospiro
dell'anima mia) - Abbèntu (quiete, conforto) - Macari idda (anch'essa) - Nni scippava l'arma (ci
strappava l'anima).

III.

Currèru tanti sbirri e un diljatu,
'ntisiru 'u fattu, e scrissiru 'i virbala,
purtaru 'n ganciu, 'n capu 'ncatramatu,
po' dici: - vinti liri a cu' cci cala!...

Cu' s'avia a fari avanti, svinturatu!...
Mancu si cci facevanu 'na scala!...
'U puzzu senza 'siri esageratu,
è centu parmi; a cuda di cicala!...

Nun cci rispusi nuddu: ju, 'nfilici
di mia, sudd'era 'mpagghia, nun sciatava
mancu pri tuttu l'oru ca Diu fici!...

Ma a me' famigghia nun manciava chiù,
ju avìa tri misi ca non travagghiava...
pri cui, mi fici 'a cruci e dissi: - ju!...

Note. - Currèru (accorsero) - Sbirri (questurini) - 'Ntisiru (intesero) - Virbala (verbali) - 'N capu
'ncatramatu (una corda incatramata) - Cu' (chi) - Mancu (neanche, nemmeno) - 'Siri (essere) - A
cuda di cicala (ad imbuto) - Nuddu (nessuno) - Sudd'era (se ero) - 'Mpagghia: essiri 'mpagghia
(aver soldi in tasca, essere sicuro del domani) - Non sciatava (non muovevo labbro, non dicevo
verbo) - Mi fici 'a cruci (mi segnai, il popolano di Sicilia si segna quando si accinge non solo ad un
lavoro pericoloso, ma al lavoro in genere, nonchè quando si siede al desco e spesso prima di bere
un bicchier di vino).

IV

Mi 'mbracaru cu 'n pezzu di cumannu
liatu a 'menzu ciancu e 'nt' 'e cavigghi.
Dicu: - signuri mei, m'arraccumannu,
ca lassu 'mmenzu 'a strada a quattru figghi! -

Avanti c'arrivai ci vosi un annu!...
'U cori mi pireva, sia pp' 'i schigghi
di donna Tudda, sia pirchì, muddannu,
m'avissi fattu pitigghi pitigghi!...

Basta, 'ccillenza, fici comu a chiddu,
dissi: - curaggiu! - e m' abbuddai, l'affrittu
di mia, cu 'ddu gran jelu e 'ddu gran friddu...

I denti mi sbattevanu a marteddu,
e 'u scuru, ddani era accussì fittu
ca si putìa fiddari cc' 'u cuteddu!...

Note. - Mi 'mbracaru (da imbracare, cingere con braca) - Cumannu (comando - termine
marinaresco, per indicare della corda sottile e catramata) - Cavigghi (caviglie) - 'Mmenzu 'a strata
(sul lastrico) - Ci vosi (ci volle) - 'U cori mi pireva (il cuore mi si rimpiccioliva) - Schigghi (grida
acutissime) - Muddannu (mollando) - Pitigghi pitigghi (a pezzetti, malmenato, acciaccato, -
corruzione di poltiglia) - Fici comu a chiddu (espressivo idiotismo che ha il significato di: feci di
necessità virtù) - M'abbuddai (m'immersi) - Jelu (gelo) - Scuru (buio) - Fiddari (fendere, affettare).

V.

Mi scìsiru 'na torcia e a 'ddu chiariu,
cu corda e gànciu accuminzài a piscari...
Ma chi, 'ccillenza, nun m'arrinisciu...
era allippàta e nun putia assumari...

Stesi cchiù di menz'ura!... 'Pp'accurzari,
finalimmenti, comu vosi Diu;
fici corpu 'ntra 'n ciancu, e accumparìu...
di 'na manera ca facìa scantari!...

Unchia comu 'na buffa, anniricata,
'i vrazza rutti, 'a testa fracassata,
i labbra virdi comu du' sangeli...

'Ntr' 'o pettu avia 'n cafòlu; l'adurino
ccu' 'u so' ritrattu, ca cci desi Neli,
cci avia azziccatu comu un timpirinu!

Note. - Mi scìsiru (mi scesero, mi calarono) - Chiarìu (chiarore) - Accuminzài (cominciai) - Nun
m'arriniscìu (non mi riuscì) - Allippàta (impantanata: al di sotto del muschio e del limo del fondo) -
Assumari (venire a galla) - Stesi (stiedi) - 'Pp'accurzari (per abbreviare) - Fici corpu (feci colpo) -
Accumparìu (comparve) - Facìa scantari (metteva paura) - Unchia comu 'na buffa (gonfia come un
rospo) - Vrazza (braccia) - Sangeli (sanguinacci) - Cafòlu o grafocchiu (buco, apertura fonda e
informe) - Ca cci desi (che le diede) - Neli (diminuitivo di Emanuele) - Ci avìa azziccàto (le si era
conficcato).

VI.

'A desi vôta 'n pezzu di barusa
e fici 'nsinga, supra, di jsari;
e mi tinía 'nt' 'e spichi e 'nt' 'e catusa
pri canziàlla e nun farla attruzzari.

Quarchi du' canni prima d'arrivari,
'ntisi 'na vuci d'omu lamintusa,
e vitti a Neli... ca chiancia macari,
ccu ogni stizza chi facia purtusa!...

Mi pensu c'avia 'ntisu 'dda svintura,
si nni pintìu, cci nni parsi forti,
e cursi pri vidilla, crïatura!...

Quann'è c' 'a vitti, poi, sbuttò a sugghiuzzu...
e s'avia misu, pri so' mala sorti,
sùpira 'u coddu propria d' 'u puzzu.

Note. - 'A desi vôta (l'ho legata) - Barusa (termine marinaresco per indicare una gassa o maniglia
di corda) - 'Nsinga (segnale, segno) - Jsari (alzare, tirar su) - Catusa (cannelle, doccioni) -
Canziàlla (scansarla) - Attruzzari (urtare) - Chiancìa (piangeva) - Stizza (stilla) - Purtusa (buchi) -
Mi pensu (suppongo) - Cci nni parsi forti (fu preso dal rimorso) - Criatura (creatura: ha il
significato pietoso di: sventurata) - Sbuttò a sugghiuzzu (sbottò in singhiozzi) - S'avìa misu (s'era
messo, o posto) - Sùpira 'u coddu (sul collo).

VII.

Donna Tudda pareva cunurtata,
s'avia appujàtu all'orru, muta muta,
comu 'na babba, tutta 'nzalanuta,
guardannu 'a figghia so', lazzariata...

Quannu 'ntutt'una, mentri era arrivata
o' lustru, e stava pr'essiri strugghiuta,
parrannu cu don Neli, dici: - ascuta,
Neli, ca t'àju a fari 'na 'mmasciata.

Chiddu si vota, di sutta 'u fadali,
idda, nesci 'n'augghia 'i matarazzu
e chianta 'n corpu ca mancu un pugnali!...

'U cori ci 'u pirciò 'rittu filatu!...
- Te', ca ti scannu ju - dicì - 'nfamazzu!...
Figghiuzza santa, t'áju minnicatu!!...

Note. - Cunurtata (confortata, calma) - Appujàtu (appoggiato) - Babba (sciocca, stupida) -
'Nzalanuta (stordita, ingrullita) - Lazzariata (martoriata; dal Lazzaro della Scrittura) - 'Ntutt'una
(tutt'uno, tutto a un tratto) - O' lustru (alla luce) - Strugghiuta (slegata) - T'haju a fari (debbo farti)
- 'Na 'mmasciata (un'imbasciata, una confidenza) - Si vota (si volta) - Fadali (grembiale) - Augghia
(ago, ferro) - Matarazzu (materasso) - Chianta (mena, assesta) - Ci 'u pirciò (glielo bucò,
attraversandoglielo parte a parte) - 'Nfamazzu (infame) - Minnicatu (vendicato).

VIII.

'U fattu avìa successu accussì prestu
chi ancora nun si nn'âvanu addunatu;
ma ccu 'dd'augghia a manu, lestu lestu,
idda s'apprisintàu 'nt' 'o diljatu.

Dici: - arristati a mia!...mancu mi vestu...
s'ha' a vidiri, 'stu sangu scialaratu!
E mentri 'a dichiaravanu in arrestu,
don Neli, ca 'un' avia pipitiàtu,

si isò tisu tisu... era 'n pileri...
jancu comu la carta, stracanciatu...
jttàu sangu, e po' abbuccò 'nn'arreri!...

E tempu ca cadìa 'ncoddu a nuâtri,
a donna Tudda, cu 'n filu di sciatu,
ci dissi: - tanti 'razii... 'gnura matri!

Nino Martoglio

Note. - Avìa successo (era accaduto) - Nun sinn'âvanu addunatu (non se n'erano accorti) - Mancu
mi vestu (nemmeno mi cambio d'abito) - S'ha' a vidiri (deve apparire, deve vederlo) - Scialaratu
(scellerato) - 'Un' avìa pipitiàtu (non aveva detto ci; non aveva profferito verbo) - Tisu tisu (dritto)
- Pileri (colonna, dicesi degli uomini dritti e ajtanti) - Jancu (bianco) - Jttàu (gittò) - Abbuccò (si
rovesciò) - 'Nn'arreri (indietro) - 'Ncoddu (sopra) - Nuâtri (nojaltri, noi) - Ccu 'n filu di sciatu (con
un fil di voce, quasi con un sospiro) - 'Gnura matri (signora madre).

lunedì 28 novembre 2016

PER GUARIRE GLI OCCHI ...


Nell'approssimarsi della Festa di Santa Lucia, vi invitiamo a leggere questa leggenda che i padri dei nostri padri hanno tramandato sino a noi. Naturalmente, è stato provato, che a Santa Lucia nessuno ha tolto gli occhi e la sua morte è dovuta a decapitazione, ma il popolo ha sempre voluto immaginarla così. Gli antichi credevano nella forza di questa preghiera e credo che ancora oggi ppi sì e ppi no si ci crede, ma anche con Fede quella Fede che ci porta ad amare Santa Lucia!

 Si narra che Lucia fosse una tipica bellezza sicula e per i suoi profondi ed espressivi occhi di un nero corvino fosse amata dall’ora tiranno di Siracusa che aveva deciso di possederla usando la violenza, vistosi respinto. Vedendo insidiato il proprio onore e ritenendo i suoi occhi la causa di tutto, Lucia non esitò a strapparli, facendoli pervenire in una coppa d’oro al focoso pretendente. Istantaneamente, nelle orbite cave della donna apparvero due occhi splendidi come gemme tanto da superare di gran lunga per bellezza i primi: il miracolo della fede si era compiuto. Lo stesso momento comparve alla giovane Gesù dicendogli di fare un decotto di verbena e finocchio selvatico e di bagnarvi gli occhi per guarirli totalmente. Da allora chi vuole la protezione per la propria vista invoca la Santa e si astiene dal mangiare pane nel giorno a lei dedicato e cioè il 13 dicembre. Questa è l’orazione da recitare e si divide in due parti, la prima va detta nel preparare un decotto di verbena e finocchio, la seconda al momento di lavarsi gli occhi con il decotto. Un venerdì di luna crescente si prepara il decotto pronunciando queste parole: “Santa Lucia, tu che fosti guarita da Gesù Cristo guariscimi, Fa che la verbena e il finocchio, abbiano la stessa virtù che ebbero per te: Benedicili tu, bagnali con la tua bocca, calpestali con i tuoi piedi. Amen” Una volta preparato il decotto la persona sofferente farà impacchi tiepidi sugli occhi, dicendo ad ogni applicazione: “ Santa Lucia, per questo sangue la vista langue, questo male mandalo a mare, che io possa guardare e guarire “. 

Questa orazione la si deve continuare per 5 giorni.

CENTONA di Nino Martoglio

'U RAGIUNAMENTU
('ntra lu chianu di lu Spiritu Santu)

- Ora 'a dicìri Puddu Supprizzata:
Scusati, don Puddu, un cumanneddu...
- Eh, scuccazza d'amici!... 'A dichiarata
finìu? Chi è ? sarvàtivi 'u cuteddu!

- Sintiti, a mia, oggi o' jornu a' jurnata,
m'arrispettanu, sugnu un picciutteddu
chi m'haiu fattu quarche sirinata...
-  Basta, 'u sapemu, aggiùstati 'u cappeddu!...

- Pricchì, ci fussi quarchi cascittuni ...
cca 'mmenzu? - Bonu! senza quadiari...
e parra picca! - Cocimu Balluni,

varda, oggi, a tia... mannaja la galera!...
- Ti dissi ca 'nt'o'chianu 'n'ha' a abbaiari...
cca arreri sugnu..., a punta 'e cantunera!

Nino Martoglio

Note. - (Nel ragionamento della Maffia si riunisce, spesso sul luogo stesso dove insorge la
questione fra due o più maffiosi, una specie di corte d'onore, che decide seduta stante) - Dicìri
(Decide) - Supprizzata (soprannome di Puddu) - Un cumanneddu (nel gergo: una preghiera) -
Scuccazza (nel gergo: ascolta) - Dichiarata (dichiaramento) - Sarvàtivi 'u cuteddu (frase
caratteristica del gergo, per dire: discutete con calma) - Oggi 'o jornu 'a jurnata (oggigiorno) -
Sirinata (nel gergo figurato: tirata di coltello) - Cascittuni (nel gergo: vigliacco) - Senza quadiari
(senza riscaldarsi) - Picca (poco) - Mannaja (mannaggia) - Abbajari (nel gergo: vociare senza
profitto, fare il petulante).

domenica 27 novembre 2016

CENTONA - Nino Martoglio -


Bella e originale versione del LU CUMMATTIMENTU DI ORLANDO E RINALDU di Nino Martoglio da parte del gruppo PUPI DI SULFAROLU CUMMATTIMENTU
DI ORLANDU E RINARDU
(Parra lu cantastorii di la Marina)

A lu celebri atturi Giuvanni Grassu

Vidìti quantu po' 'n pilu di fimmina!
Dui palatini, ca su' du' pileri,
per causanza di la bella Angelica
su' addivintati du' nimici fêri.

Ecculi in campu, unu contra all'autru
ca cercanu mangiàrisi ppi lupi;
avi quasi tri jorna ca cummattunu...
- Oh, non è cosa d'òpira di pupi!

Chista ca vi raccuntu è vera storia
scritta sopra dei fatti naturali
da un cappuccinu ca campava all'epuca
e vitti unu di tuttu, tali e quali.

Note. - Vidìti (guardate) - 'N pilu (un pelo, un capello) - Pileri (colonne - dicesi per l'aitanza della
persona) - Pri causanza (per causa) - Fêri (fieri) - Autru (altro) - Opira di pupi (teatrino da
marionette) - Campava (viveva) - Vitti (vide) - Unu di tuttu (ogni cosa).

Orlando a 'n certu punto era stanchissimu,
mentri Rinardu ancora ci agguantava,
per la scacione ca sennu chiù sengulu
faceva menu sforzu e non sudava.

Ma chiddu, ccu 'dda lingua, era un santissimu
diavulu e circava d'avvilillu,
dicennuci: "Com'è ca mi giustifichi
'ssi beni? D'unni vinniru? Dimmillu!...

"Ti pari ca non sacciu, mulu fausu,
ca si' lu pataternu dei spatazza?
Ca ci vinnisti a tutti li tò fimmini
anchi la stuppa di li matarazza?

"Ti pari ca non sacciu, 'nta sittemmuru,
quannu passaru sutta li to' paesi,
che ci assurtasti, unu appressu all'autru,
a chiù di setticentu maganzesi?

Note.- Scacione (cagione, causa) - Sengulu (magro, sfilato) - Chiddu (quegli) - Mulu fausu
(tristanzuolo, furbacchiuolo) - Spatazza (ladro, borsajuolo) - Vinnìrici ad unu o ad una anchi la
stuppa di li matarazza (ridurlo o ridurla al verde, spogliarlo) - Sacciu (so) - Sittemmuru (settembre)
- Autru (altro).

"Ti pari ca non sacciu che coi pìcciuli
che ci truvasti dintra il saccappano
ti fabbricasti il tanto sbrendidissimo
castello anticu to' di Montarbano?"

E 'ntantu furriò la spada all'aria
e desi un corpo d'accussì trementi,
che se Rinardo non faceva un sàvoto
era pirdutu irremissibilmenti.

Questo però si piglia la rivincita
e ci dici: "Va beni; ma, ora va,
si m'ha' saputu fari tanti pìcciuli
signu ca tegnu morta abilità.

"Ma tu, ccu tuttu ca si' putintissimu,
parenti di lo stisso Imperaturi,
ecco ca si' arridduttu a peri scàusi,
comu si fussi un tinto muraturi.

Note.- Pìcciuli (spiccioli, bajocchi, quattrini) - Sbrendidissimo (idiotismo: splendidissimo) - Furriò
(fe' girare) - Sàvoto (salto) - Ora va (modo di dire, come: andiamo, sentiamo un po') - Tegnu
(tengo, possiedo) - A peri scàusi (a piè scalzi) - Tinto o tintu (miserabile).

"Talìiti allo specchio, gran riddicolo,
vìriti questo tuo nasoni storto
avi ragiuni la liggiatra Angelica
ca non senti ppi tia nuddu trasporto.

"Aspetta, aspetta, ca m'abbasta l'animo
ccu 'n corpu sulu della mia fusberta
di apparaggiarti questa tua probosciti!...
Così dicendo si 'nquartò alla sverta

fici girari l'arma comu anìmmolo
e quannu s'addunò che il sulo vento
che procedeva arrifiscava l'aria,
fici calari lesto il suo fendento!...

Orlando arriniscìu a parallo subito,
chè avendo 'ntiso pria la friscanzana,
s'aveva quartiato e in modo energeco
aveva arzata la sua trullintana.

Note. - Talìiti (guardati) - Viriti (mirati) - Ppi tia (per te) - Nuddu (nessun) - Apparaggiarti (livellarti)
- Anìmmolo (arcolaio) - S'addunò (s'accorse) - Arriniscìu (riuscì) - Friscanzana (il vento fresco, il
sibilo).

E quannu s'addunò che nello scìnneri
la spata di Rinardo avìa azziccato
dintra il tirrenu e non puteva nésciri
dissi: "putenti Dio sacramintato!

Ecco arriva l'ora tua prenobisi,
Rinaldo, ti po' fari il tuo tabuto!"
E con un corpo di spatancia in súpira
lo buttò al suolo, quasi tramortuto.

"Ah, vili" dissi quello, nel sosìrisi
comu si fòra un jattu suriano "
questa è la tua omirtá, che voi ferìrimi
mentre che sono senza spata a mano?

"Ah, sì, t'arricanuscio, arrifardissimo,
potenti vile e figlio di... bagiana,
non fusti tu ca ci facisti il traino
ad Adalmonti, sutta la funtana?

Note.- Scìnneri (scendere, calare) - Avìa azziccatu (si era conficcata) - Nèsciri (uscire, cavarsi) -
Tabuto (cassa da morto) - Spatancia (lunga spada e larga) - Sùpira (sopra) - Nel sosìrisi (nel
rialzarsi) - Come si fora (come fosse) - Omirtà o omertà (cavalleria, lealtá) - Fèrìrimi (ferirmi) -
Arrifardissimo (piú che sleale, traditore) - Bagiana (qui vuol sostituire un sostantivo più... crudo e
offensivo) - Facisti il tràino (tendesti l'agguato)

"Prènditi la distanza e se sei abeli
vénicci facci a facci e pugno a pugno,
che t'ariddúcio questa facci giàlina
e tappïata peggio d'un cutugno!"

"Sì sbavaldoso che tu sei" ci arrébrica,
Orlando paladino "eccomi quane,
ti voglio far provare il mio terribeli
brando e la forza di codeste mane"

E nel contempo tutti e due s'arrassano,
pigliano ciato e con le quattro braccia
sollevano le spate sopra i cranii
e ognun si parti in atto di minaccia.

Succedi l'urto, i due spate s'incrociano,
sàtano l'elmi suoi ben presto rotti,
e cadono storditi ambo all'unisono,
per setti giorni intere e sette notti!

Nino Martoglio

Note. - Vènicci (vieni a me) - Giàlina (gialla) - Tappïata (piena di chiazze e di lividure) - Cutugno
(la melacotogna) - Sbavaldoso (idiotismo: spavaldo) - Ci arrebrica (id. id.: gli replica) - Quane (id.
id. qui) - Si arrassono (si scostano) - Ciato (fiato, respiro) - Sàtano (saltano).

sabato 26 novembre 2016

CENTONA - Nino Martoglio -


MAFIUSI DI CITA'
U' SMACCU
(a la Villa Bellini)

- A cu' guardati, a vui, don cannileri?
- Pirchì, 'un si po' guardari? È priibìtu?
Signu c'abbeniaggi sugnu zitu!...
- Amicu, 'sta picciotta è me' mugghieri!...
- Allura ha' canusciutu a sò maritu!...
Tantu piaciri!... E vi faciti arreri?...
Cc'aviti quarche pùlici 'ntra 'n peri?
Non v'annacàti ca diventa acìtu!
- Amicu, forsi non mi canusciti!...
Chi siti, di natura bilïusa?
Vo' jtavinni e non vi nni pintiti;
artrimenti succedi quarche sconciu!... -
- Quann'è chissu, v'accattu 'na gazzusa;
anzi, aspittati, ca vi stuppu un ponciu!

Note. - Smaccu (ingiuria con sarcasmo) - Abbeniaggi - (idiotismo; - alcuni viaggi, talune volte) -
Zitu (promesso, fidanzato) - Ha' (da haju: ho) - Mugghieri (moglie) - picciotta (ragazza, giovane) -
Arreri (indietro) - Pùlici (pulce) - Annacàti (da annacàrisi: culeggiarsi) - Vo' jtavinni (andatevene) -
V'accattu (vi compro) - Stuppu (da stuppari: sturare - Stuppari un ponciu o offrire una gazzosa, in
Catania, ha un significato sarcastico, ingiurioso, la gassosa e il poncio essendo un rimedio contro la
bile).

venerdì 25 novembre 2016

NO ALLA VIOLENZA....


Ma della violenza a nuautri masculi educati.... nni vulemu parrari???

CENTONA di Nino Martoglio

'O SCURU 'O SCURU
Sonetti siciliani sulla "maffia"

LI ME' SUNETTI

Ju li cugghivi 'mmenzu li lurdumi,
'ntra li taverni, 'ntra lu lupanaru,
unni lu nostru suli é tantu avaru
di luci, nè virtù, nè c'è custumi.
Ju li cugghivi unni paru paru
lu sangu allimarratu scurri a sciumi,
unni lu scuru è fittu e c'è pri lumi
sulu ôcche luci luci picuraru.
E li cugghii di notti, sgammittati,
tastiannu comu l'orvi muru muru
e zuppicannu comu li sciancati.
Pricchissu, ed anchi pricchi su' sicuru
chi a fari lustru non su' distinati,
ju li vosi chiamari: "'o scuru, 'o scuru" .

Nino Martoglio

Note. - Cugghivi (raccolsi) - Unni (dove) - Paru paru (denso, fitto) - Allimarratu (misto a fanghiglia)
- ôcche (qualche) - Luci luci picuraru (lucciola e precisamente il bruco-lucciola) - Sgammittati
(senza gambe, mancanti di gambe) - Tastïannu - (brancolando) - Pricchissu (perciò) - Lustru (luce)
- O' scuru o' scuru (nel buio fitto) .

SICILIANANDO Armando Carruba


giovedì 24 novembre 2016

QUANNU LU SULI FORTI COCI di Ignazio Russo - voce: Armando Carruba


SANTA LUCIA di Giuseppe Di Stefano - voce Armando Carruba


SIRA di Armando Carruba


SIRA

Mentri respiru amuri
tra 'u ciuciuliari ddo' mari
e martiddiari di cori,
si va' pittannu
'u celu.

Mantri accarizzu
riordi 'i jurnata
aspettu cuntentu
ca veni a sira.

Mentri ccu ducizza
ballanu l'unni
'o calari dda' sira
penzu a tia...

Armando Carruba

SICILIANANDO - Armando Carruba


mercoledì 23 novembre 2016

AH... 'STI CATANISI...

Chi lo afferma che la vanità è donna? lunghe file di uomini giá alle 7.00 del mattino con traffico paralizzato.Tutti in fila per acquistare un paio di scarpe da uomo alla moda dal costo di euro 350.Chiaramente ognuno con i propri soldi può far ciò che vuole, tuttavia mi chiedo cosa possono avere di così speciale queste scarpe che bloccano il traffico catanese.

(presa da facebook)

LA TAVULA E' TRAZZERA di Pino Correnti

La tavula è trazzera
'A tavula è trazzera, amicu caru,
cantava l'orbu sutta 'n ped'i ficu ;
si poi ti voli beni 'u tavirnaru, 
la fama è fatta e cùrcati ti dicu.
Pi tia c'è sempri postu e, paru paru,
ti criscinu l'amici e lu vuddicu.
Nta sta trazzera scotula li 'mbrogghi :
li megghiu ciuri a tavula ti cogghi.
Pino Correnti

BUON POMERIGGIO . . . Armando Carruba

Buon pomeriggio! Oggi una giornata così e così, ma l'importante tenere sempre quel pizzico d'umorismo dentro e non lo fare uscire fuori sennò prende un raffreddore! Buona notizia dal TG che il ragazzo accoltellato a Siviglia si riprende bene e anche ieri sera, pur non giocando bene, la Juventus ha vinto 3 a 1 raddrizzando una partita che era partita maluccio. Oggi 23 novembre e l'immagine postata si riferisce al 1995 quando il 23 novembre il Papa Giovanni Paolo II era allo stadio a Palermo parlando ad una folla che lo ascoltava attentamente. Buona serata 

martedì 22 novembre 2016

SICILIANANDO - Armando Carruba -


Vidirisilla petri petri...

SICILIANANDO - Armando Carruba -

Teniri pi' pilu di capiddu

ALFEU E ARETUSA di Armando Carruba

ALFEU E ARETUSA

'A storia ca vi cuntu è propriu chista
d'un picciottu, Alfeu, ca prima vista
persi la testa ppi la so' Aretusa
e la storia si fa sempri cchiù curiusa.

Alfeu, figghiu d'Oceanu e Teti
matri macari del pelide Achille
era cacciaturi assai valenti
armali ni pigghiava 'n tempu nenti

Era beddu ca cchiù beddu nun ci n'era
ma i fimmini  mancu i 'ncuitava
Stu fattu a Veniri dea d'amuri
nun ci quatrò e pirciò vosi pruvari

Chi fici? chiamò sò figghiu il Cupidu
ci dissi: "Iddu dev'esseri cuppitu!"
E accussì fu! Ci cumparìu 'nsonnu
e ci ciusciò ad Alfeu: "Beddu biunnu!

A Sarausa c'è tanta sarvaggina
e tu stai in Grecia sira e matina?
Fatti a truscitedda, vattinni 'i ccà
nun perdiri tempu, imbarcati 'o va' ".

Picciottu ca era finu cacciaturi
nun si lu fici mancu 'na vota diri
e arrivatu ca fu a Sarausa
pigghiò 'a freccia, arcu e ogni cosa.

E fallu apposta si parò davanti
'na quagghia tutta d'oru ch'era brillanti!
pigghiò la mira, tirò, quagghia cadìu
ora ti cuntu zoccu succidìu

'A quagghia divintò 'na bedda picciotta
e iddu ristò ccà vucca aperta

Nura era, bedda senza la vistina!
Alfeu persi tutta a tramuntana.

"Comu ti chiami oh bedda carusa?"
ci dissi iddu tastannu la cosa...
"Mi sanu séntiri a Sarausa
ninfa d'Artemidi ju, Aretusa"


A la vista 'i tutta 'sta biddizza
a Alfeuzzu ci furriò 'a testa
Aretusa misi manu avanti:
"Sugnu ninfa d'Artemidi birbanti!

Pirciò lestu levati 'u pinzeru
ma cchi è schirzamu pappiddaveru?"
Nun ci fu nenti 'i diri e fari
era pazzu d'amuri da liari!

Aretusa 'u capìu e scappò,
e a so' Artemidi idda chiamò.
Alfeu ci jeva sempri appressu
chiamannu a picciotta ogni passu

Artemidi vista 'a situazioni
da Dia 'a truvò a soluzioni
trasfurmò 'ntà ' na funti a carusa
e a misi propriu a Sarausa.

'U picciottu ristò comu a chiddu
quannu d'un coppu nun vitti cchiù nuddu
so' patri Oceanu iddu chiamò
e so' patri 'e Dei 'u raccumannò

Fu trasfurmatu 'ntà 'nu beddu ciumi
cc'à Sarausa scurri cco' so' nomi
e trasi 'ntà 'a funti Aretusa
signu ca c'amuri nun ci po' cosa.

Riordati furasteru ca veni
'sta funti di certu a visitari
ci trovi Alfeu e Aretusa
magìa d'Ortigia a Sarausa

Funti d'amuri nun ti lu scurdari
ca senza amuri nun si po' campari...
Ti lu dici macari 'sta liggenna
cco' cori d'amuri nun si cumanna.

Armando Carruba (13/8/2016)

ALFEO E ARETUSA - La storia che vi racconto è proprio questa/ d'un ragazzo, Alfeo, che a prima vista/ perdette la testa per la sua Aretusa/ e la storia si fa sempre più curiosa/ Alfeo, figlio d'Oceano e di Teti/ che era anche madre del pelide Achille/ era un bravissimo cacciatore/ e in men che si dica prendeva tanti animali/ Era bello che più bello non esisteva/ ma le donne non le sconcicava/ questo fatto a Venere dea dell'amore/ non ci quadrava e per questo volle provare/ Cosa fece? chiamò suo figlio Cupido/ gli disse: "Lui dev'essere colpito!"/ E fu così, gli comparve in sogno/ e disse ad Alfeo "Bel biondo/ a Siracusa c'è tanta selvaggina/ e tu stai in Grecia sera e mattina?/ Fatti i bagagli e vattene da qui/ imbarcati non perdere tempo va/ Il ragazzo ch'era un fine cacciatore/ non se lo fece dire un'altra volta/ e giunto che fu a Siracusa/ prese arco, frecce e ogni cosa/ E neanche farlo apposta si parò davanti/ una quaglia tutta d'oro brillante/ prese la mira, tirò e la quaglia cadde/ ora ti racconto cosa successe/ La quaglia si trasformò in una bella ragazza/ e lui restò con la bocca aperta/ era nuda cioè senza vestiti/ Alfeo perse la tramontana/ "Come ti chiama bella ragazza?"/ gli disse lui, tastando la cosa/ Sono conosciuta a Siracusa/ come ninfa d'Artemide Aretusa/ Alla vista di tutta questa bellezza/ a Alfeuccio ci girò la testa/ Aretusa mise le mani avanti:/ "Sono ninfa d'Artemide birbante/ Per cui presto levati questo pensiero/ ma che scherziamo per davvero?"/ Non ci fu niente di dire e fare/ era un pazzo d'amore da legare/Aretusa lo capì e scappò/ e alla sua Artemide chiamò/ Alfeo c'andava sempre dietro/ chiamandola ad ogni passo/ Artemide vista la situazione/da Dea trovò la soluzione/ trasformò in una fonte la ragazza/ e la collocò proprio a Siracusa/ Il ragazzo restò come a quello (?)/ quando d'un tratto non vide nessuno/ suo padre Oceano chiamò/ e suo padre agli Dei lo raccomandò/ Fu trasformato in un bel fiume/ che a Siracusa scorre col suo nome/ ee entra nella fonte Aretusa/ segno che con l'amore niente è impossibile/ Ricordati forestiero che vieni/ questa fonte d'andarla a visitare/ ci trovi Alfeo e Aretusa/ magia d'Ortigia a Siracusa/ Fonte d'amore non dimenticarlo/ che senza amore non si può vivere/te lo dice anche questa leggenda/ che al cuore d'amore non si comanda! 
lunedì 21 novembre 2016

SITI D'AMURI PPU TIA - Armando Carruba -


PPI TIA...

'U scrusciu 
dde' me' pinzeri
é forti stasira...
Si chiuru l'occhi
ti vidu vicinu,
sentu 'u to' ciatu,
l'oduri 'i tia,
i lamenti dde' riordi
luntani...
Quanti mumenti
rubbati 'o tempu!
Fanu mali i riordi,
'u desideriu 'i tia,
'u tempu passatu.
I pinzeri passanu
comu 'a notti,
e 'a vita cuntinua

Armando Carruba (21.11.2016)FASOLI CU LA MENTA - armando carruba -


FASOLI CU LA MENTA

Mezzu chilu di fasoli janchi e grossi (chiddi ditti "spagnoli") vugghiuti dintra 'na pignata cu acqua salata, agghia e anricchia d'accia.
Cotti ca sunu sculatili e mittitili dintra 'na 'nzalatera virsannuci supra ogghiu d'oliva 'i casa quantu basta, menzu bicchiere d'acitu di vinu di chiddu bonu, sali e pipi a vuluntà e un pugniddu di fogghi di menta bedda lavata.
Faciti ripusàri cummigghiannu la 'nzalatera e mittennula nni un pusticeddu friscu pi 'n'ura abbuccatedda.
Di 'stu puntu 'n poi putiti liccarivi puru l'ugna!

FAGIOLI CON LA MENTA
* 500 gr di fagioli bianchi
* aglio
* sedano
* olio
* 1/2 bicchiere d'aceto di vino
* sale
* pepe
* foglie di menta

Per preparare questo "antipasto" occorrono 500 gr di grossi fagioli bianchi, chiamati "spagnoli",  che lesserete "al dente" in acqua salata, aromatizzata con aglio e sedano. Scolate bene, versateli in un'insalatiera e conditeli con olio, mezzo bicchiere d'aceto di vino, sale, pepe e un pugno di foglioline di menta. Lasciate insaporire, nell'insalatiera coperta, per circa un'ora in un luogo fresco, poi potete servirli.

TOPONIMI SICILIANI - Solarino SR -

Il significato del toponimo Solarino è poco chiaro. Secondo una tesi, potrebbe derivare dal siciliano sularinu, che significa "solitario", forse perché riferito alla chiesa che originariamente era isolata dal primo nucleo abitato; secondo altri autori,invece, il toponimo è di origine latina derivando dalla parola solaris o solarium che significa "soleggiato", riferito alla posizione geografica del territorio. A fondamento e conferma di tale teoria, gli stessi autori pongono il riscontro con il nome di una delle contrade di Solarino, Soliardo, dal latino solis (= sole) ardeo (= brucio, avvampo, splendo), cioè "brucio o splendo per il sole", e quindi "luogo assolato".
Solarino, però, non è sempre stato il nome del comune in questione. Durante il Regno delle due Sicilie infatti, il nome ufficiale del paese era "Comune di San Paolo Solarino", e così anche sotto il Regno d'Italia, almeno fino al 9 settembre 1920, quando negli atti ufficiali preparatori per le elezioni comunali del successivo mese di ottobre, comparì per la prima volta la dicitura "Municipio di Solarino". Soltanto nel 1922, dopo quasi cent'anni di autonomia comunale, fu introdotto il sigillo comunale con l'iscrizione "Comune di Solarino", attuale denominazione del paese. Il riferimento a San Paolo, però, non era del tutto casuale. Infatti, durante il viaggio che nel 60 d.C., dalla Cilicia lo portava a Roma, l'Apostolo delle Genti, approdato nel 61 d.C. a Siracusa vi sostò per tre giorni Secondo la tradizione locale, durante tale sosta, nonostante la custodia militaris cui era sottoposto, il Santo visitò anche l'oppidum presente nella zona di Cozzo Collura, nei pressi dell'odierna Solarino, dove - si narra - fece miracolosamente sgorgare dell'acqua, dopo aver battuto la terra con il piede; in effetti, in tale luogo sono stati ritrovati dei reperti archeologici relativi al periodo romano che va dal II al IV secolo tra cui i ruderi di una chiesa paleocristiana e un pozzo, ragion per cui, ancor oggi, il sito in questione è chiamato dagli abitanti del luogo Puzzu 'i San Paulu (Pozzo di San Paolo).
Quanto al cambiamento di denominazione del Comune, da San Paolo Solarino in Solarino, seppur non ci sia alcuna spiegazione ufficiale, secondo lo studioso P. Serafino M. Gozzo tale evento è da collegarsi alla volontà politica del Sindaco dell'epoca, Carmelo Lamonica, di laicizzare le istituzioni, eliminando il riferimento alla figura religiosa del Santo dal nome del Comune. Proprio lo stesso Gozzo, con istanza presentata il 23 settembre 1978, si fece promotore di un'iniziativa popolare perché venisse ripristinato il nome originario di San Paolo Solarino, la sua richiesta, però, non ebbe alcun seguito da parte dell'amministrazione dell'epoca, nonostante fosse suffragata da oltre duemila firme di residenti.[Il nome dell'Apostolo di Tarso, tuttavia, non è andato perduto, ma continua ad esistere ancor oggi nella denominazione dialettale del paese, appunto: San Paulu e nel conseguente nome per i suoi abitanti, detti sampalísi (= "sampaolesi")] o addirittura paliddi(letteralmente "paolini").

DETTO SICILIANO - armando carruba -

Buongiorno e buon inizio di settimana. Tra i tanti detti e proverbi siciliani ce n'è uno sulla gelosia... Brutta bestia essere gelosi... un pò ok ma quando è assillante... non so se mi spieco o mi rendo infelice!!!
SI NUN CI FUSSI LA GILUSIA L'AMURI NUN CAMPIRIA
Se non ci fosse la gelosia l'amore non vivrebbe...
Ma è così? A mia mi pari...

venerdì 18 novembre 2016

VIECCIU CARRUBBU di Francesca Benvenuto Sinfisi - voce Armando Carruba -

In  occasione della 5a Rassegna "'A Terra Mia" svoltasi a Siracusa - Palazzo Vermexio - il 13 gennaio 2001, tra le 46 poesie partecipanti me ne piacque una in particolare e mi feci avanti per leggerla.
Si tratta di VECCIU CARRUBBU della bravissima poetessa ragusana Francesca Benvenuto Sinfisi. 

VOSCENZA BINIDICA! di Renzino Barbera - voce: armando carruba -


VOSCENZA BINIDICA!

Voscenza binidica!
........................................
U munnu è fattu a scali:
"Voscenza binidica"...
e poi c'è sempri chiddu
ca binidici a mia
e n'avutru, cchiù sutta,
ca pozzu binidiri.
O munnu semu uguali:
scaluna semu tutti!
'Na cosa sula vali:
Nun cadiri di scali!
Ma sacciu ca cc'è un munnu
diversu di stu munnu
stu munnu di campagna,
cu l'omu, accussì stortu,
ca cerca virdi e paci,
cretinu, quann'è mortu!
E' un munnu... carnivali,
ca faccia di giurnali,
ca gira e guarda tutti;
scuprisci, cu 'na manu,
lu corpu di la scenza,
cu l'avutra, la rogna
cummogghia e la vriogna!
Pinsati s'avi paci
pì farisi la cruci
e s'iddu pò truvari,
truvari n'atra manu
e dàlla p'aiutari!

Si iu 'ncontru 'nu baruni,
oppuru 'nu viddanu:
"voscenza binidica"...
e datimi la manu!
Parramu 'i cosi seri:
Sta bona la mugghieri?
Ch'è duci 'u niputeddu!
E' tuttu vostru figghiu!
E vitti 'a vostra vigna;
E vitti lu viteddu;
Ch'è beddu! cu li stissi
culuri di so' matri!
...........................................
Ca Diu vi prutigissi
cu la so manu amica
Voscenza binidica!

Renzino Barbera

QUATTRU PETRI di Renzino Barbera - voce armando carruba -


QUATTRU PETRI

Sutta un merlettu bianco
di mennuli ciuruti
cci stanu quattru petri
pusati ppi signali:
Signali d'una vita,
ca fu scintilla e poi
caluri senza fini
di cinniri, chi cuva.

Lassa pusari, zittu,
lu petalu d'un ciuri...
fermati furmicula!...
e Tu, ferma lu cori!...
lu senti stu rumuri?...
è prùvuli, chi cadi
d'u Tempiu di Giununi:
Un cocciu cadi uora,
un cocciu fra cent'anni.
Pi mia, la petra è viva,
appuntu picchì muori!

Nn'àju vistu petri o' munnu,
palummi senza l'ali,
signari: puntu e basta!
ad omini putenti;
ma petri comu chista
su' vivi e fannu figghi
e i figghi fannu figghi;
nun si nni vannu mai!

La terra cuncipisci
un Geniu comu chistu
e pi 'na vita 'u teni
'nta lu so' ventri 'i matri;
e poi lu partorisci!
Un gridu di duluri:
è mortu Pirandellu!
.................................
e Pirandellu è natu!
I mennuli su' ciuri,
su' ciuri 'i matrimoniu,
lu Geniu spusa l'arti;
i figghi, i personaggi
di tutti li cummedi
abbrazzanu lu Patri
e currunu p'u munnu!...
Nun vi ricordu i Templi,
e mancu i Cattedrali,
e li teatri antichi,
cunchìgghi 'nmenzu 'u mari,
cu perli di paroli;
nun dicu: guarda l'Etna!
ma sulu quattru petri!

Oh, Valli di li Templi,
Tu scordati li Templi,
Tu scordati lu mari,
Tu scordati li ciuri,
e ghisali sti petri,
comu si fussi manu
e mostrali a lu munnu
e grida cu lu ventu:
Chistu è Sicilianu!

Renzino Barbera 

SCIDDICA 'A PARANZA di Orazio Ronsisvalle - voce Armando Carruba


SCIDDICA 'A PARANZA

Sciddica 'a paranza
ammuttata
cu lenti rintocchi di remi,
lu sulu 'rrologgiu
di 'n-tempu adduggittatu a la notti.
'N-cantu lamintusu
scinni 'na lu funnu,
vòo-vòo ppi l'ultimi pisci
senza sonnu.
Sciddica 'a paranza
'ntà lu scuru
ca cummogghia
pinzeri e cuscienzi.
A la chiarìa, stancu,
ppi lu pisu di panara vacanti,
ritorna lu rimaturi
bramusu di cunortu.
Nenti pisci stanotti.

Orazio Ronsisvalle

ORTIGIA di Neli Seguino - voce Armando Carruba


ORTIGIA

Ortigia, vita mia, naca d'amuri,
splinnenti sutta 'n suli di zicchinu
scugghiera 'ntrà lu mari, ssì 'n jardinu
c'abbunna 'n tia 'a zagara e li ciuri.

Ppi lu straneru ssì 'na meravigghia
ppi la ducizza di li to' jurnati,
macari quann'é 'nvernu  pari 'stati
ppi chistu nudda terra t'assumigghia.

Cu parti ci ritorna a primavera,
quannu fragranti sbocciunu li ciuri
quannu ogni passareddu fa l'amuri
quannu la to' biddizza in tuttu impera.

Ma ogni figghiuzzu to' di pena mori
quann'é custrittu stari a' stranìa
vivi senz'alma, cu la nustalgia
cu 'ngruppu e cu duluri 'n cori.

Neli Seguino

giovedì 17 novembre 2016

CUCINA SICILIANA - armando carruba -

CALAMARI RIPIENI CON PATATE AL FORNO
INGREDIENTI:
2 sp Aglio 1.5 kg Calamaro
100 g Mollica Di Pane
Olio Di Oliva qb
Origano Fresco qb
1 kg Patate
Pepe qb
Prezzemolo qb
Sale qb
1 Uovo
PROCEDIMENTO:
Lavate 1,5 kg di calamari, tritate i tentacoli e rosolateli con 30 g di olio e 2 spicchi di aglio. Unite 100 g di mollica di pane, un uovo, prezzemolo tritato, sale e pepe. Farcite le sacche, chiudetele con stecchini, mettetele in una teglia con un kg di patate a pezzi, condite con sale, pepe, olio e origano e infornate a 180° per 30 minuti.

VORREI.... Armando Carruba


Carissimi amici, che cosa non vi debbo raccontare!!! Ieri mi ha trillato il telefono di casa, DRIN DRIIN DRRRRIIIINNNN mi sono alzato dalla poltrona e sono andato a vedere 'u nummuru sul display, datosi tutte queste storie e geografie e leggo RISERVATO.... Uhmm ca jatta ci cova! di sicuru sara' qualche con senter ca vulisse che acconsentisse a qualche scagione ... ma ju ... 'sta funcia!  Mi son preparato un PRONTO tra l'incazzato, serio, siddiato che non ammette repliche.... Alzo la cornetta e una voce, soave, angelica, di paradiso mi dice PRONTOOO ... Miiih dissi tra me e me nel profondo della mia mente cu jè questa voce stupenda ??? e dal quel PRONTO mio siddiato passai al PRONTO mielato, immaginando che dall'altro capo c'era una bionda sorridente, con vestito scuro cornetta del telefono intonata col vestito, quindi nera, anche le unghie delle mani nere... per farla breve una bellezza. Ci replico: "Prego cosa desidera?" e lei - sempre con voce - mielosa "Lei non mi conosce ma vorrei parlare con lei se c'ha tempo..." Mihhh cu sapi dove vuole arrivare, videmu unni agghica tantu chi c'appizzu? "di cosa desidera parlare ?" e lei a morti subitanea "della parola di Dio" ... Parola d'onore agghiacciai... tutto mi sarei aspettato: un cambio di contratto elettrico, gas, vendita di libri chissacciu tutto fuorchè questo! Non so a quale setta la signora o signorina appartenesse perchè gentilmente l'ho liquidata con una caduta di linea...  Quindi ora oltre le offerte telefoniche, luce, gas, metano e compagnia cantando avemo a chisti ca forse si stancaru di fare porta a porta e fanno telefonata a telefonata .... ah se 'u Signuruzzu avissi 'u cellulari !!! E ni vulemu pigghiari i colira? ma quannu mai??? Bona jurnata a tutti!    

mercoledì 16 novembre 2016

'A PRJIERA DI COPPULAFICA - popolare - voce Armando Carruba


'A PRJIERA DI COPPULAFICA

Dòmini Patri,
scaccia l'abati!
Ciciri cotti
e favi 'rrappati!

Donna Maria,
china di razzi!
'A gna Biniditta
'ntè ficarazzi!

Patri nostru,
tinchi tinchi
'a me' panza
 mai si inchi

e si inchi
'ntà 'na vota
c'un tjianu
'i pasta 'ncaciata
A cu' voli
mali a mia
duluri 'i panza
e cusì sia!

- popolare -

Letta su Almanacco Siciliano del 1988

TRENTA METRI DI SASIZZA - popolare - da Almanacco Siciliano 1993

TRENTA METRI DI SASIZZA

Me' nannu si 'ccattau un purciduzzu
pi si fari trenta metri di sasizza;
'u purciduzzu si jttau 'ntò puzzu,
me' nannu si pilava li mustazza

E comu fazzu senza purciduzzu?...
E comu fazzu?... Mi pilu li mustazza!
Lassu i mustazza e scinnu 'ntò puzzu,
pi mi pigghiari lu purciduzzu

Pigghio' 'na scala e scinnìu 'ntò puzzu
e cu 'na corda 'ttaccò 'u purciduzzu
poi lu tirò fora di lu puzzu
e si fici trenta metri di sasizza

- popolare -
A ME' MATRI

Lu suli trasìu ammucciuni
dda' matina
c'aspittavumu assittati
darreri a porta
o' 'spitali
Idda
'nto' scuru dda' vita
nun potti firmari
'u ventu
ca 'a purtava luntanu
Nuautri
ristammu muti
a taliari u suli
S'abbanarica ma'

Armando Carruba

FACCIUZZA BEDDA di Armando Carruba

La luna stasira
nun si voli curcari
splinnennu 'nto' celu
taliannu lu mari
parra d'amuri
a ccu' voli ascutari
Veni ccu mia
a taliari 'a luna
ca forsi stasira
ni porta furtuna
Veni ccu mia
facciuzza bedda
di sta vanedda
a me' luna ssì tu

Armando Carruba

CIURI DI CAMPU di Michele Golino - voce Armando Carruba


CIURI DI CAMPU

Biata la natura ca vi fici
e chini di culura vi vistìu
'mmenzu l'erbicedda crisciti
gudennu di lu tempu assignatu

Picca lu ciauru ca pussiditi
ma basta 'a biddizza ppi giuiri
'na festa 'nta' li campagni purtati
ca casi e pirsuni ralligrati

Quannu lu suli è 'o tramuntari
e astuta i luci dda' jurnata
pronti ssu i stiddi 'a cumpariri
comu li ciuri mai siminati

Michele Golino

lunedì 14 novembre 2016

MATRI MATRI MATRI di Armando Carruba


SI...NO...SI...NO...SI.... Ma chi stamu sfugghiannu 'a margherita comu quannu erumu picciriddi? chi stamu jucannu cche' buttuna? A mia questi referendum sono un quisillobus, ovvero mi fanu impazziri, nesciri pazzu, sciri fora dde' robbi!!!! Devo dire NO ppi diri SI e SI ppi diri NO ma a chi? a che cosa? pirchì a dire la verità ju nun c'haju caputu nenti... Vuatri si??? avaja nun fati l'accutturati ca nun ci cridi nuddu! Diciunu ca si si vota NO si torna 30 arreri... e arreri ccu 'sta storia ma ccu ci cridi? Ppi mia turnassi a 50 anni arreri no 30, almenu qualchi postu i travagghiu i piciotti u ciarassunu senza stari 'ntè spaddi dde' patri pinzionati! Ca mi pari a mia ca se uno vota NO ci fa nu sgarbu a Renzi se vota SI a D'Alema e se unu vota NI ? tantu o si o no sempri... etc etc etc Bona matinata ... Oggi chi c'è 'i mangiari??? Si mancia o nun si mancia???

DIMMILLU CHI E'... di Armando Carruba

Dimmillu chi é
stu ventu
ca veni ddo' mari
ruzzuliannu riordi
addurmisciuti

E' a vuci
ddo' tempu passatu
ca ciciulia
paroli d'amuri
purtati a ribba

E' 'n cantu i spiranza
'na prjiera...
ca 'u ventu arricogghi
e comu 'n piciriddu
'i porta cca' e dda'

Armando Carruba

domenica 13 novembre 2016

A ENZO MAIORCA di Arturo Messina

Ho appreso dagli amici di facebook la dipartita di Enzo Maiorca e Siracusa perde un pezzo della sua storia. Il mai dimenticato prof. Arturo Messina per il XII Premio Cultura e Socialità - Oscar della Siracusanità - da lui istituito - nel premiare Enzo Maiorca gli dedicò questi versi:

Culapisci sarausanu si po' diri Enzu Maiorca;
po' appariri, infatti, stranu, quannu 'a maschira inforca,
tuta e pinni, pi calari centu metri 'n funnu o' mari...

Nun si scanta di lu scuru, nun si scanta d''e murini;
lu so' ciatu teni duru, scinni comu li delfini:
E' lu recordman mundiali, quasi quasi batti i squali!...

Ma ccu puru ch'è campiuni, mai la testa s'ha muntatu;
pi nissuna scaciuni lu cirbeddu ci ha' sbintatu;
a Patrizia e a Russanna
la passioni so' tramanna.
Iddu a tutti li spurtivi 'nsigna a 'ssiri hommini veri:
li pirsuni onesti e attivi sunu i veri cavaleri!...

Nun si campa pp'arricchiri ma pp''o làusu sintiri!
Veru làusu nun veni di li beni materiali:
cchiù sudisfazzioni teni cu' havi picca e tantu vali!

E pi chistu Enzu é cuntentu di midagli e cumplimenti.
I pulitici currutti, certi atleti, i palliaturi,
i miliuna hanu a strautti... Enzu 'un havi, havi l'anuri:
e l'anuri a iddu ci abbasta
pirchì é onestu e nun si vasta!...

Arturo Messina
Siracusa - Palazzo Vermexio - 15.X.1992 

sabato 12 novembre 2016

PASTA A PICCHI PACCHIU - armando carruba -


PASTA A PICCHI PACCHIU

Spiddati un chilu di pumaroru beddi fatti e livatici 'a simenza. Dintra 'na 'nzalatera sminuzzati 'stu pumadoru 'nsemmula ccu quattru spicchia d'aggiu, junciti sali, pipiruncinu russu macinatu, ddu pampini di basilicò e nu bicchieri abbuccateddu di ogghiu d'aliva di casa. 'Mmiscati tutti cosi, cummigghiati e lassati ripusari ppi tri uri. A stu puntu priparativi 'a pasta e appena pronta, sculatila e jttatila dintra 'a 'nzalatera riminannu a duviri e cummigghianu 'a pasta cu caciucavaddu rattatu

PASTA A "PICCHI PACCHIU"

* 1 kg di pomodori
* 4 spicchi d'aglio
* sale
* peperoncino rosso in polvere
* basilico
* olio extravergine d'oliva
* 700 gr di spaghetti
* caciocavallo

Pelate un chilo di pomodori maturi e togliete loro i semi. Tagliuzzateli e versateli in una insqlatiera insieme a 4 spicchi d'aglio affettati finemente., sale, peperoncino rosso in polvere, 2 o 3 foglie di basilico e un bicchiere e mezzo di olio extravergine d'oliva. Mescolate bene, coprite l'insalatiera e lasciate riposare la salsa per almeno 3 ore. Lessate 700 grammi di spaghetti e, quando saranno al dente, versateli nel classico largo piatto di ceramica ("fangottu") insieme alla salsa, completando con abbondante caciocavallo grattuggiato.  

'A MUNNIZZA di Concettina Mosca - Palermo -


Poesia letta, negli anni '80, sul Giornale di Sicilia

'A MUNNIZZA

A nuotti,
nna 'nsunnamu 'a munnizza;
viriemu
na gran machina infernali
tritalla tutta,
fina fina fina.
E puoi, cuntinitura
misi 'n fila ca pigghianu
la 'mpastanu 'nt'ò lampu
...ni fanu tanti, tanti panittuna,
ca misi 'nté carteddi comu pani,
dunanu 'n rialu a tutta a genti
Tritata
e puoi manciata
Picchì?
Lu rispirari 'u fetu
ca nni manna, nun è;
comu mancialla e digirilla?
Passanu anni,
ma 'sta munnizza nostra
nuddu la leva
nuddu la sminuzza.

ma la riali-vera-virità
sta 'ntà li strati dda' città.
Munnizza, sparsa, aisata
munnizza in quantità
ca n'accumpagna
'ntò mentri caminamu
e ni fa sentiri comu infilati
a forza 'ntà 'na stadda:
ca chistu addivintò Palermo nostra!

Concettina Mosca (PA)

N.B. - Naturalmente i versi si riferiscono agli anni '80 oggi e tutt'altra cosa...